نگاهی به تجربه دینی
51 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1381 - شماره 26 (20 صفحه - از 3 تا 22)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است تا افق روشنی از تجربه دینی را فراروی ما قرار دهد. ابتدا به تصویری اجمالی از تجربه دینی، سپس به تعریف و انواع و اقسام آن اشاره کرده، و بر آن است که مدّعیات تجربه دینی را می‏توان در سه محور گنجاند که عبارتند از: 1. آیا تجربه دینی و عرفانی می‏تواند منبع شناخت تلّقی شود؟ 2. آیا تجربه دینی و عرفانی می‏تواند خدا را اثبات کند؟ 3. آیا تجربه دینی و عرفانی می‏تواند اساس دین و دینداری تلقّی شود؟ این سه محور بررسی شده و این نتایج به دست آمده است: تجربه دینی و عرفانی می‏تواند منبع شناخت تلّقی شود؛ البتّه، حقّانیّت مدّعیات این تجربه‏ها، معیارهای خاصّ خود را می‏طلبد. چنین تجربه‏هایی می‏توانند خدا را برای عارف و شخص تجربه‏گر اثبات کنند؛ البته دیگران ملزم نیستند، چنین ادّعاهایی را بپذیرند، مگر این که متعلّق آن‏ها را برهان عقلی اثبات کند یا به طریقی به خطاناپذیری و عصمت عارف و شخص تجربه‏گر اذعان یابیم. تجربه دینی همچنین نمی‏تواند محور و اساس دین و دینداری واقع شود و اشکالات فراوانی متوجّه آن است. در پایان، مقایسه‏ای بین تجربه عرفانی و دینی و وحی به عمل آمده و به برخی شبهات درباره بسط تجربه نبوی پاسخ داده شده است.