استدلال تجربه دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی
50 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » بهار و تابستان 1384 - شماره 2 (20 صفحه - از 77 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اثر حاضر به دنبال اثبات این مدّعاست که یکی از راه‏های شناخت خدا، تجربه دینی است. برای این منظور، ابتدا تقریرهای مختلف استدلال تجربه دینی مطرح شده است و سپس به برخی از تجربه‏های دینی اشاره نموده‏ایم. در ادامه اشکال یکی از منتقدان استدلال تجربه دینی، یعنی جان هاسپرز مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این اشکال هاسپرز بر آن است که قبول صحت استدلال تجربه دینی مستلزم پذیرش عقاید متناقض و ناسازگار است و این مسأله چیزی جز پذیرش کثرت گرایی دینی نیست. نویسنده در نقد این اشکال دو مسأله را مورد بررسی قرار داده است: نخست این که تجربه دینی مانند تجربه حسی، یک منبع شناخت است و دیگر این که عقاید متعارض در باب تجربه دینی را می‏توان همانند آراء متعارض در باب تجربه حسی توجیه کرد. در پایان چنین نتیجه گرفته شده است که می‏توان بسیاری از آراء متعارض در باب تجربه دینی را به تقابل اسماء الهی بازگرداند و صدق و کذب برخی دیگر را با معیار عقل و کتاب مقدس سنجید. هر کدام از تجربه‏ها که با این معیارها هماهنگی داشته باشند، تجربه‏های صحیح و حقیقی خواهند بود.