هگل، وضع مجامع افلاطون و کانت؛ مطالعه ای تطبیقی در باب دیالکتیک و فرایند خود آگاهی
55 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » پاییز 1384 - شماره 3 (24 صفحه - از 5 تا 28)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اثر حاضر بر آن است تا فرایند دیالکتیک و خود آگاهی را در نزد فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، کانت، فیخته، شلینگ و هگل مورد بررسی قرار دهد. آن چه بر سر تا سر این نوشتار سایه افکنده است، رویکر هگل به مبحث دیالکتیک و خود آگاهی و انتقادهای او بر دیالکتیک مورد نظر فیلسوفان گذشته و تکمله‏هایی است که بدانها افزوده است.هگل در کتاب علم منطق و نیز دایرة المعارف علوم فلسفی تلاش می‏کند تا از یک سو جانبه گرایی فیخته و ارسطو و توجه صرف آن‏ها به عالم ذهن را با عینیت گرایی شلینگ و نیز منطق رواقی در هم آمیزد و بدین طریق میان اندیشه و هستی، با اثبات و ثبوت پیوند بر قرار کند.و از سوی دیگر با اریه تفسیری افلاطونی از دیالکتیک کانت، آن‏ها را دو پایه تثلیث دیالکتیکی خود قرار می‏دهد.